C.C.6.8.3 Beskatningen af løbende ydelser

Løbende værdi – 16313

En anden form for løbende ydelse kan være en livsvarig boligret til sælgeren af et parcelhus, typisk ved salg fra forældre til børn. Der er i begge tilfælde tale om løbende ydelser i gensidigt bebyrdende aftaleforhold. Den skattemæssige behandling af sådanne ydelser er lovreguleret. I forbindelse med overdragelse af et eller flere aktiver, herunder også en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse, kan parterne vælge at indgå en gensidigt bebyrdende aftale om, at købesummen helt eller delvist skal betales med en løbende ydelse. Dette indebærer, som ved andre afståelser, at sælger skal beskattes fuldt ud i afståelsesåret. Derimod skal de efterfølgende løbende ydelser kun beskattes, hvis disse overstiger den i afståelsesåret kapitaliserede og beskattede værdi. Definitionen på en løbende ydelse er, at der hersker usikkerhed om enten ydelsens varighed eller ydelsens årlige størrelse. Som eksempler på ydelser, hvis størrelse er usikker, kan nævnes en procentvis andel af en virksomheds overskud, og en ydelses varighed er eksempelvis usikker, når der er tale om en livsvarig ydelse. Ydelserne er således ikke et led i afviklingen af et nærmere fastlagt tilgodehavende, som tilfældet er i et almindeligt gældsforhold, hvor ydelserne består af afdrag og renter.

Ingen skattepligt for forældrene

Formuende forældre kan bruge den nye skattefrie alderspension som et alternativ til børneopsparingen og gøre deres børn til millionærer. Den nye skattefrie alderspension har ingen begrænsninger for, hvor ung man barriere være for at kunne indskyde på den. Ønsker forældrene til et menneskebarn og senere barnet selv at eksistere mangemillionær som årig, er recepten nem:   Opret en alderspension til dit etårige barn. Indskyd Ved en forrentning efter skat og gennemsnitlig årlig inflation på 2 procent vil der stå knap 3,7 millioner kroner på kontoen iog det er vel at føle 3,7 millioner kroner med den samme købekraft som i Antages en typisk inflation på 2 procent årligt er saldoen knap 8,3 millioner kroner pr. kroner. Indsættes der Det kan også være en god måde at række arveforskud på, da pengene er yderligere låst, end hvis de står på en almindelig konto," siger senior formuerådgiver i Formuepleje Henrik Iwersen.

Gensidigt bebyrdende aftaler

Den traditionelle børneopsparing er en særlig opsparingsform, da forældre eller bedsteforældre eksempelvis hver april kan indsætte et beløb på opsparingen, som gennem investering og afkast kan være med til at skabe den bedste økonomiske start på barnets tilværelse. Børneopsparingen kan udbetales, når barnet er mellem 14 og 21 år gammelt og kan dermed være en adstadig økonomisk hjælp under studietiden, når barnet flytter hjemmefra eller bruges til at realisere rejsedrømme i ungdommen. Det er dog ikke kun den traditionelle børneopsparing, der kan benyttes til at bistå børn godt på vej i livet. Her kigger vi nærmere på man tre bedste måder at spare frem for dit barn:.

Løbende værdi skattefrie – 98127

Den klassiske børneopsparing

Log på med NemID. Sagen angik, omkring en række pengeoverførelser, som skatteyderen havde modtaget fra sin bror i indkomstårene ogkunne anses som værende skattepligtige gaver eller skattefrie lån. Skatteyderen gjorde aktuel, at beløbene blev ydet som annuitetslån, som senere blev tilbagebetalt, og at der derfor var tale om skattefrie formuebevægelser efter statsskattelovens § 5, stk.